Angajare consilier juridic la Clubul Sportiv Navodari:

Clubul Sportiv Navodari organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a

functiei contractuale de executie, vacante, de consilier juridic principal gr I A:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa

indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat

prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile

 a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

 b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

 c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

 d) are capacitate deplina de exercitiu;

 e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare

 f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice

potrivit cerintelor postului scos la concurs;

 g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,

contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care

impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni

savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia

situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei

contractuale de executie, vacante, de consilier juridic principal gr I A sunt:

 Studii: studii superioare juridice;

 Experienta: minim 7 ani;

 Cunostinte relevante: cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj.

 Aptitudini si deprinderi necesare: MS Office, Internet;

 Alte criterii ce trebuiesc indeplinite pentru ocuparea postului: aptitudini

comunicationale si de organizare, masterat in domeniul juridic constituie avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 27 octombrie 2015, ora 15:00: data limita pentru depunerea dosarelor;

 28 octombrie 2015, ora 10:00: proba scrisa  la sediul CS Navodari, str. Constantei

 29 octombrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a

unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din

sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta

un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei

publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,

c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea

conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in

meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale

care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului

sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente

penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data

desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz,

adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii

conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Clubului Sportiv Navodari din strada Constantei, nr.11

si la telefon: 0241/763.019


Distribuiți:

csnavodari

Adăugați un comentariu