Clubul Sportiv Năvodari organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante pe perioada nedeterminată

ANUNT CONCURS

    Clubul Sportiv Navodari, str. Constantei, nr. 11, jud. Constanta   organizeaza concurs, in baza HG 1336/2022  si OUG 57/2019,   pentru ocuparea  urmatoarelor functii contractuale vacante pe perioada nedeterminata de :

1.Inspector de specialitate gradatia IA-Responsabil C.F.P. si Contabilitate primara,-studii superioare de lunga durata(cu diploma de licenta) profil economic sau juridic, vechimea efectiva in specialitate minim 7 ani

2.Inspector de specialitate IA-Resurse umane, SSM; Casa-studii superioare de lunga durata (cu diploma de licenta) profil economic, vechimea efectiva in specialitate minim 7 ani

3.Inspector de specialitate debutant-Administrator baze sportive, studii superioare de lunga durata(cu diploma de licenta) profil economic

4.Muncitor calificat, Treapta I, studii G/M

5.Muncitor calificat, Treapta III, studii G/M

        Conditii de inscriere la concurs:
1) Conditii generale:

Poate ocupa un post vacant  persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,dupa cum urmeaza:

  1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

           CALENDARUL CONCURSULUI

Pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de:

1.Inspector de specialitate gradatia IA-Responsabil CFP si contabilitate primara

2.Inspector de specialitate gradatia IA-Resurse umane, SSM; Casa

3.Inspector de specialitate debutant-Administrator baze sportive

4.Muncitor calificat,Treapta I

5.Muncitor calificat,Treapta III

 

Lansarea anuntului public in decada a 3-a a lunii mai 2024, cel mai tarziu la data de 22.05.2024

1.Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul clubului: termen limita 13.06.2024 orele 12,00

2.Evaluarea dosarelor si publicarea rezultatelor:14-15.06.2024

Primire, solutionare contestatii 18-19.06.2024

3.Sustinerea probei scrise : 21.06.2024 la sediul clubului, incepand cu ora 10,00.

4.Publicarea rezultatelor la proba scrisa:24.06.2024

5.Primire si solutionare contestatii 24.-25.06.2024

6.Sustinerea probei interviu:28.06.2024 la sediul clubului, incepand cu ora 9,00.

7.Intocmire clasament si publicarea rezultatelor finale: 03.07.2024

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul din Navodari str. Stadionului ( Sala de Sport) Jud. Constanta intre orele 08-13

Conditiile de inscriere la concurs si modul de desfasurare a concursului sunt mentionate in anunturile de detaliu pentru fiecare post, care se publica pe site-ul clubsportivnavodari.ro  – rubrica anunturi.

Relatii suplimentare se pot obtine la adresa de mail- office@csnavodari.ro sau la tel: 0722242072 dnul Ciocanel Stefan,  intre orele 08-16

Recomandam potentialilor candidati sa studieze cu atentie anunturile, fisa postului, bibliografia si tematica de concurs pentru a intelege corect si pe deplin toate aspectele referitoare la concurs.

 

 


V-a fost de folos:

0 votes, 0 avg. rating

Distribuiți:

csnavodari

Adăugați un comentariu